Bước đột phá công nghệ của NNB đã dẫn đến sự ra đời của loại nước Nano bọc hơn 200 triệu bong bóng Hydrogen/1ml đáp ứng nhu cầu Hydrogen/ngày, đồng thời giữ hàm lượng Hydrogen tồn tại trong nước ít nhất 6 tháng đến 1 năm ở điều kiện thường – điều mà tất cả các loại nước

Hydrogen trên thế giới không thể làm được.Hydrogen NanoBubble – Loại nước uống duy nhất tổ hợp công dụng sắc đẹp và sức khỏe.

Hydrogen NanoBubble

1.848.000₫Giá