top of page
Oxygen NanoBubble

Oxygen NanoBubble

Trên nền tảng công nghệ NanoBubble - Bong bóng Nano trong nước, Oxygen cũng được đẩy vào các bong bóng siêu nhỏ này tạo thành Oxygen NanoBubble.

 

    bottom of page